- Trả lời ý nào bấm phím số tương ứng ý đó
- Muốn kết thúc làm bài: bấm phím ESC --> phím ENTER

Thời gian còn lại để làm bài:
1227
Kết thúc bài thi